Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SMAKMAK

obowiązująca od dnia 22 marca 2021 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego https://sklep.smakmak.pl/, w tym zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczka).

 2. Definicje:

  1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem: https://sklep.smakmak.pl/;

  2. Operator – spółka Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach, przy ul. Balonowej 7a (64-100 Strzyżewice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000897870, posiadająca NIP: 6972197861, REGON: 300447111, BDO: 000064720;

  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności zapewnianych przez Serwis;

  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach, przy ul. Balonowej 7a (64-100 Strzyżewice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000897870, posiadająca NIP: 6972197861, REGON: 300447111, BDO: 000064720.

 2. Operator wyznaczył w ramach swojej działalności Inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e–mail sklep@smakmak.pl, telefonicznie pod numerem: 501 407 135 lub listownie pod adresem: Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Strzyżewice, ul. Balonowa 7a, 64–100 Leszno.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Operatora (uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów) oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 4. Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dostawy), adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, płeć i adres IP komputera lub urządzenia mobilnego, a w odniesieniu do Użytkownika będącego przedsiębiorcą dodatkowo: nazwa pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz numer NIP.

 5. Operator ponadto zbiera i przetwarza następujące dane Użytkownika posiadającego konto w Serwisie: dane dotyczące przeglądanych produktów szczegóły, złożonych zamówień oraz porzuconych koszyków (niezłożonych zamówień), przybliżona lokalizacja urządzenia, przy użyciu którego Serwis jest przeglądany, przedział wieku, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, przeglądane podstrony i czas spędzony na stronie, kliknięcia w poszczególne linki i przejścia między poszczególnymi podstronami oraz inne informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu. Informacje te co do zasady nie stanowią danych osobowych, a status taki nabywają dopiero po zestawieniu ich z danymi przekazanymi przez Użytkownika w ramach posiadanego konta w Serwisie.

 6. Dane osobowe uzyskane od Kupującego przetwarzane są w następujących celach:

  1. obsługi zamówień Użytkownika, w tym prowadzenia z Użytkownikiem korespondencji dotyczącej jego zamówień,

  2. rejestracji i utrzymywania konta Użytkownika,

  3. obsługi korespondencji innej niż związanej z kwestiami wskazanymi w pkt a-b,

  4. realizacji obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych Operatora,

  5. ustalenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu, dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,

  6. identyfikacji powracających Użytkowników,

  7. zbierania danych statystycznych dla optymalizacji działania Serwisu,

  8. marketingu własnych produktów Operatora, w tym wysyłki newsletterów – jeżeli Użytkownik wyraził dodatkową zgodę na takie działania Operatora.

 7. Podstawami prawnymi przetwarzania danych Kupującego są:

  1. podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów (art. 6 ust 1 lit. b) RODO),

  2. konieczność wypełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy przejawiający się w: (i) możliwości obsługi korespondencji innej niż związanej ze składanymi zamówieniami i obsługą kont Użytkowników, (ii) możliwości ustalenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności obrony przed roszczeniami z tytułu rękojmi przysługującej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (iii) identyfikacji powracających Kupujących, (iv) zbierania danych statystycznych dla optymalizacji działania Sklepu a także (v) – jeżeli Kupujący wyraził na to dodatkową zgodę – w prowadzeniu marketingu własnych Towarów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są na rzecz następujących podmiotów:

 1. świadczących usługi hostingowe,

 2. dostawców rozwiązań typu cloud computing (chmura obliczeniowa),

 3. dostawców systemów CMR,

 4. dokonujących dostawy Towarów w imieniu Sprzedawcy

 5. operatorów płatności on-line,

 6. dostawców systemów księgowych i magazynowych.

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane na rzecz następujących podmiotów:

 1. świadczących usługi księgowe,

 2. świadczących usługi prawne,

 3. świadczących usługi IT,

 4. odpowiednich urzędy skarbowe i inne instytucje publiczne, celem wypełnienia obowiązków ciążących na Sprzedawcy.

 1. Operator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (czyli poza obszar państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych. Operator korzysta jednak z narzędzi udostępnianych przez firmy Google i Facebook, które swoje serwery mają poza obszarem państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operator nie przekazuje tym firmom danych osobowych Użytkowników. Oferowane przez nie narzędzia zbierają jednak pewne anonimowe informacje typu czas spędzony w Serwisie, odwiedzane podstrony, źródło, z którego Użytkownik przedostał się do Serwisu, jego przybliżona lokalizacja, płeć, odpowiedni przedział wiekowy itp. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, przez co samodzielnie nie stanowią danych osobowych. Jednakże po zestawieniu ich z innymi danymi posiadanymi przez te firmy i uzyskanymi bezpośrednio od Użytkowników mogą stać się danymi osobowymi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za takie kojarzenie danych przez te firmy, ponieważ Operator nie ma na niego żadnego wpływu.

 2. Dane osobowe Kupującego nie są przetwarzane w sposób w wyłącznie zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka), w tym formie profilowania. Jednakże dane Kupujących będących Użytkownikami (czyli posiadających Konto w Sklepie) są przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób częściowo zautomatyzowany, przy udziale człowieka, w celu dopasowania Użytkownika do odpowiedniej grupy osób wyróżnianej ze względu na określone cechy (np. przedział wiekowy), dla której Sprzedawca przygotowuje dedykowane reklamy Towarów.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są do momentu upływu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu albo zakończenia postępowań związanych z tymi roszczeniami albo przedawnienia obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Operatorze albo (w przypadku Użytkowników posiadających konto) do czasu zamknięcia konta – w zależności, co nastąpi później. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera dane osobowe są przetwarzane w tym zakresie do czasu rezygnacji przez Kupującego z uczestnictwa w takim systemie mailingowym.

 4. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Operatora (Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Strzyżewice, ul. Balonowa 7a, 64–100 Leszno) albo pocztą elektroniczną na adres sklep@smakmak.pl.

 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, narusza przepisy RODO

 6. Operator na bieżąco podejmuje wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych mu danych osobowych. W tym zakresie prowadzi stałą analizę ryzyka oraz podejmuje inne czynności gwarantujące udostępnianie takich informacji jedynie osobom upoważnionym oraz jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez nie zadań. Operator zarządza czynnościami podejmowanymi z wykorzystaniem danych osobowych tak, żeby wszelkie operacje w tym zakresie były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 7. Operator dba również o to, by jego podwykonawcy i inne współpracujące z nim podmioty zapewniali stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w ramach przetwarzania danych osobowych w związku ze współpracą z Operatorem.

 

III. PLIKI COOKIES

 

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;

 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. Operator korzysta z plików cookies na podstawie zgody Użytkownika, chyba że pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną. Pliki cookies które nie są niezbędne do dokonywania takich czynności są zablokowane do momentu wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie z nich przez Operatora. Formularz z możliwością wyrażenia takiej zgody pojawi się przy pierwszej wizycie Użytkownika w Serwisie. Dodatkowo, co do zasady przeglądarki internetowe automatycznie dopuszczają możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione. Użytkownik może zablokować wszystkie bądź tylko niektóre pliki cookies. Może również zablokować pliki cookies z konkretnych witryn. Szczegółowe informacje w tym zakresie powinny być udostępnione przez podmiot udostępniający daną przeglądarkę internetową.

 2. Należy mieć na uwadze, że wyłączenie przechowywania części plików cookies, nawet jeśli nie są one niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności udostępnianych przez serwis, a tym samym wywołać niedogodności w korzystaniu z samego serwisu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu, a w tym przede wszystkim rozpoznawanie urządzenia Użytkownika i wyświetlanie strony Serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika witryny (po zalogowaniu);

  3. zapamiętywanie ostatnio przeglądanych produktów przez Użytkownika oraz produktów dodanych do koszyka;

  4. tworzenia statystyk i analiz przedstawiających schemat zachowań Użytkowników w Serwisie celem jego optymalizacji i lepszego dostosowywania go do potrzeb Użytkowników;

  5. obsługa mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

 4. Operator za pośrednictwem stosowanych przez siebie narzędzi analizuje aktywność Użytkowników w serwisie w celach statystycznych oraz na potrzeby optymalizacji Serwisu. Dodatkowo Operator korzysta z narzędzi umożliwiających przesyłanie reklam do określonych grup docelowych, wyznaczonych w oparciu o cechy takie jak np. wiek, lokalizacja, płeć. Narzędzia te wykorzystują własne pliki cookies. W ramach Serwisu prowadzonego przez Operatora funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

  1. Google Analytics – narzędzie to wykorzystywane jest w celu tworzenia statystyk i analiz korzystania z Serwisu pozwalających na optymalizację i dostosowanie rozwiązań do potrzeb Użytkowników. Informacje zbierane przez narzędzie nie mają charakteru danych osobowych. Opisywane narzędzie zbiera dwie grupy informacji:

   1. Informacje dla celów statystycznych – w tym zakresie gromadzone są przede wszystkim informacje o źródle, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu, czasie spędzonym w Serwisie, uruchamianych podstronach i przejściach między nimi;

   2. Informacje do celów reklamowych - w ramach wykorzystywanych przez Operatora funkcji reklamowych gromadzone są takie informacje jak przybliżony wiek użytkownika (przedział wiekowy), jego płeć, przybliżona lokalizacja (miejscowość) oraz zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Operatora Serwisu znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

  1. Google Tag Manager – narzędzie to umożliwia Operatorowi zbierać informacje o skuteczności reklam, analizować działania Użytkowników oraz dostosowywać Serwis do potrzeb Użytkowników wynikających z przeprowadzonych analiz. Narzędzie to nie zbiera żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. Jego stosowanie powoduje uruchomienie innych tagów, w ramach których takie informacje mogą być gromadzone;

  2. Google AdWords – w ramach tego systemu Operator korzysta z funkcji remarketingowych, pozwalających na analizę zachowania Użytkownika w Serwisie i na tej podstawie wyświetlania mu wybranych przez Operatora reklam. Korzystanie ze wspomnianego urządzenia nie powoduje gromadzenia danych osobowych Użytkowników po stronie Operatora. Jednak Google LLC może zebrane w Serwisie Operatora dane spersonalizować, tj. zestawiać je z posiadanymi przez siebie informacjami o konkretnym Użytkowniku. Operator za takie działanie nie ponosi odpowiedzialności;

  3. Google AdSense – w ramach tego narzędzia w Serwisie wyświetlane są odpowiednie reklamy dostosowane do danego Użytkownika. Dopasowywane są one na podstawie m.in. informacji zebranych podczas poprzedniej wizyty Użytkownika w Serwisie. Operator nie zbiera w ten sposób żadnych informacji mogących stanowić dane osobowe. Jednak Google LLC może zebrane w Serwisie Operatora dane spersonalizować, tj. zestawiać je z posiadanymi przez siebie informacjami o konkretnym Użytkowniku. Operator za takie działanie nie ponosi odpowiedzialności;

  4. Facebook Custom Audiences – jest to narzędzie za pomocą którego zbierane są anonimowe informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, na podstawie których Użytkownik trafia do określonej grupy odbiorców, do której to grupy następnie kierowane są wybrane reklamy. Zebrane dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Jednak Facebook Inc. może zebrane w Serwisie Operatora dane spersonalizować, tj. zestawiać je z posiadanymi przez siebie informacjami o konkretnym Użytkowniku. Operator za takie działanie nie ponosi odpowiedzialności;

  5. Pliki cookies narzędzi społecznościowych – w serwisie Operatora zaimplementowano wtyczki i inne podobne narzędzia oferowane przez popularne serwisy społecznościowe, które stanowią fragmenty tych serwisów. Dzięki nim, do administratora tych serwisów przesyłane są dane m.in. na temat daty i godziny odwiedzenia witryny, adresu witryny, identyfikator użytkownika. Z kolei serwis społecznościowy przesyła Operatorowi określone informacje na temat użytkownika (np. ilu znajomych polubiło daną stronę). Rozwiązanie to pozwala Użytkownikowi wykorzystywać niektóre funkcje posiadanych przez niego kont w portalach społecznościowych bezpośrednio z poziomu Serwisu (np. polubienia, udostępnienia).

  6. Hotjar – za pomocą narzędzia Hotjar Operator ma możliwość dokładnej analizy przebiegu korzystania przez Użytkownika z serwisu, dzięki czemu może sprawniej dostosowywać funkcjonalności serwisu do potrzeb Użytkowników. Narzędzie to rejestruje w postaci nagrania video każdy ruch Użytkownika w serwisie. Mimo to Hotjar nie ma dostępu do informacji mogących zidentyfikować Użytkownika. Moment wypełniania formularzy jest bowiem wyłączony z rejestracji. Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu przez HotJar danych go dotyczących na stronie internetowej:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out .

 

V. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,

 2. czas wysłania odpowiedzi,

 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 6. informacje o przeglądarce użytkownika,

 7. informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 2. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VI. INNE POSTANOWIENIA

 

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, zapewniając jednocześnie, że Użytkownik będzie miał dostęp do aktualnie obowiązującej wersji dokumentu.

 

 

Polityka prywatności do pobrania w formacie PDF: polityka_prywatnosci_sklepu_smakmak_od_22_03_2021.pdf