Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

wersja obowiązująca od dnia 22 marca 2021 r.

 

Rozdział I. Definicje.

 

 1. Sprzedawca – spółka Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach, przy ul. Balonowej 7a (64-100 Leszno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000897870, posiadająca NIP: 6972197861, REGON: 300447111, BDO: 000064720, adres e-mail: sklep@smakmak.pl;

 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie https://sklep.smakmak.pl;

 3. Kupujący

  1. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia),

  2. osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy,

  3. osoba prawna,

  4. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu;

 1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą Towary wystawiane przez Sprzedawcę w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 2. Towary – towary wystawione przez Sprzedawcę w Sklepie, w szczególności produkty spożywcze, a w tym przede wszystkim gotowe dania obiadowe, zupy, gotowane warzywa, dodatki obiadowe;

 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku niebędące świętami ustawowymi;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 5. Użytkownik – Kupujący posiadający w ramach Sklepu indywidualne konto stworzone przez Kupującego poprzez podanie w systemie informatycznym Sklepu danych identyfikacyjnych Kupującego.

 

Rozdział II. Postanowienia ogólne.

 

 1. Zawartość Sklepu oraz wszelkie informacje zawarte w Sklepie skierowane są do wyłącznie do Kupujących mających zamiar dokonania zamówienia Towarów na cele inne niż dalsza ich sprzedaż (odsprzedaż) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zamiaru nabycia Towarów w celu dalszej ich sprzedaży (odsprzedaży) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy kontaktować się ze Sprzedawcą poza Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@smakmak.pl

 2. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów dokonywanych przez Sprzedawcę w Sklepie. Regulamin dostępny jest pod adresem https://sklep.smakmak.pl/webpage/regulamin-sklepu.html

 3. Do umów sprzedaży Towarów wystawionych przez Sprzedawcę w Sklepie stosuje się prawo polskie, w tym także wobec Kupujących mających miejsce zwykłego pobytu bądź siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 5. Kupujący może dokonywać zakupów Towarów w Sklepie, składając jednorazowe zamówienie bez konieczności rejestracji bądź może zarejestrować się jako Użytkownik w trakcie składania zamówienia, na etapie „podsumowania zamówienia”, poprzez zaznaczenie pola wyboru „Załóż konto”, a następnie wprowadzenia hasła i jego potwierdzenia oraz, w przypadku Kupującego innego niż Konsument, podania numeru NIP. Dane identyfikacyjne podane przy składaniu zamówienia zostaną przypisane do nowoutworzonego konta Użytkownika. Warunkiem dokonania zakupu oraz zarejestrowania się jako Użytkownik jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacja.

 6. Rejestracja jako Użytkownik jest nieodpłatna.

 7. W sprawach związanych z nabywaniem Towarów w Sklepie Sprzedawca zastrzega możliwość kontaktowania się z Kupującym, na numer telefonu albo na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.

 8. W celu prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego pełnych i prawidłowych danych, w tym w szczególności danych adresowych, danych kontaktowych [np. adres poczty elektronicznej e-mail].

 9. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania wystawionych w Sklepie Towarów oraz składania zamówień na Towary, konieczne jest posiadanie

  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Microsoft Internet Explorer od wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz

  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 10. Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Rozdział III. Przedmiot sprzedaży.

 

Towary są nowe, oryginalne oraz zapakowane w sposób zapewniający ich świeżość i przydatność do spożycia. Inne istotne właściwości Towarów określone są w ich opisie w Sklepie a także na samych Towarach, będąc trwale z nimi połączone lub zawarte na załączonym do towaru dowodzie zakupu.

 

Rozdział IV. Ceny.

 

 1. Ceny Towarów wystawianych przez Sprzedawcę w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie obejmują jednak kosztów dostawy.

 2. Informacja o cenie Towaru wystawionego przez Sprzedawcę w Sklepie ma charakter wiążący w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów wystawianych w Sklepie, w tym wprowadzania oraz odwoływania cen promocyjnych, przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

 

Rozdział V. Składanie i realizacja zamówień.

 

 1. Zawartość Sklepu oraz wszelkie informacje zawarte w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zawarte w Sklepie informacje o dostępności Towarów mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji tej dostępności ani gwarancji realizacji zamówienia.

 2. Nabycie Towaru inicjowane jest w następstwie złożenia przez Kupującego zamówienia wybranego Towaru poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka” w odniesieniu do tego wybranego Towaru. Kupujący zostaje przekierowany do formularza składania zamówienia poprzez wybór opcji „Zamów”. Następnie należy podać wymagane dane, w tym w szczególności dane identyfikacyjne, adres dostawy oraz dokonać płatności za pośrednictwem internetowego systemu płatności on-line (zamówienie wymaga dla swojej skuteczności opłacenia z góry ceny za zamawiany Towar za pośrednictwem internetowego systemu płatności on-line). Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z podaniem błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych, w szczególności adresu dostawy.

 3. Zamówienia można składać zasadniczo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok jako Użytkownik bądź bez konieczności rejestracji w trybie złożenia jednorazowego zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego ograniczenia lub wyłączenia działania Sklepu na potrzeby przeprowadzenia koniecznych prac modernizacyjno-serwisowych.

 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamówienia składać może wyłącznie osoba, która jest umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu.

 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia na Towar, Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika w Sklepie informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem postanowień pkt 9 i 10 niniejszego rozdziału.

 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora internetowych płatności on-line potwierdzenia poprawnego wykonania płatności całej ceny.

 7. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika:

  1. informację e-mailową od Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę;

  2. informację e-mailową od Sprzedawcy o przystąpieniu do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę;

  3. informację e-mailową od Sprzedawcy o zrealizowaniu zamówienia oraz o jego gotowości do wysyłki.

 8. Jeżeli Kupujący nie otrzymał informacji e-mailowej, o której mowa powyżej, Kupujący powinien upewnić się, że składając zamówienie został podany prawidłowy adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz powinien sprawdzić folder „SPAM” w swojej skrzynce pocztowej.

 9. Jeżeli zamówiony Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy lub z innych przyczyn brak jest możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego na adres poczty elektronicznej (e-mail) bądź telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia Kupującemu potwierdzenia o złożeniu zamówienia. W takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Kupującym ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania Kupującego o niedostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy lub niemożliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, a ewentualna dokonana już przez Kupującego płatność za zamówienie zostaje mu w całości zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kupującego o niedostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy lub niemożliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy.

 10. Jeżeli zamówione Towary są dostępne w części, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego na adres poczty elektronicznej (e-mail) bądź telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika oraz o następujących możliwościach, spośród których Kupujący musi dokonać wyraźnego wyboru, informując o tym Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy bądź w trakcie rozmowy telefonicznej:

  1. częściowa realizacja zamówienia – w przypadku wyboru tej możliwości zamówienie zostaje zrealizowane przez Sprzedawcę w odniesieniu do dostępnych Towarów, wskazanych przez Sprzedawcę w poczcie elektronicznej (e-mail) lub podczas rozmowy telefonicznej; w takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Kupującym w części dotyczącej niedostępnych Towarów ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Kupującego oświadczenia o wyborze możliwości częściowej realizacji zamówienia, a ewentualna dokonana już przez Kupującego płatność za zamówienie w części, która nie będzie zrealizowana, zostaje mu zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wyboru przez Kupującego możliwości częściowej realizacji zamówienia; zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy, albo

  2. anulowanie całości zamówienia – w przypadku wyboru tej możliwości zamówienie zostaje anulowane w całości; w takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Kupującym ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Kupującego oświadczenia o wyborze możliwości anulowania całości zamówienia, a ewentualna dokonana już przez Kupującego płatność za zamówienie zostaje mu w całości zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wyboru przez Kupującego możliwości anulowania całości zamówienia; zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy.

 11. Zamówienia są realizowane (dostarczane) wyłącznie na części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej objętej aktualnym zasięgiem dostaw Sklepu. Informację o aktualnym zasięgu dostaw Sklepu można uzyskać podczas wchodzenia na stronę internetową, pod którą prowadzony jest Sklep, a także na etapie składania Zamówienia i wskazywania adresu dostawy. W obu przypadkach w celu sprawdzenia aktualnego zasięgu dostaw Sklepu i weryfikacji, czy zamówienie może zostać dostarczone pod określony adres, należy w odpowiednie pole wpisać kod pocztowy adresu, pod który dostawa ma zostać dokonana. Po jego wprowadzeniu pojawi się informacja, czy na danym obszarze Sprzedawca zapewnia dostawę towarów. Mapa obszaru, na którym realizowane są zamówienia przez Sprzedawcę (mapa zasięgu dostaw Sklepu), dostępna jest również na stronie internetowej Sklepu.

 

Rozdział VI. Formy płatności.

 

Płatności za zamówiony Towar można dokonać wyłącznie przy składaniu zamówienia, przed jego dostawą przez Sprzedawcę (płatność z góry), za pośrednictwem jednego z akceptowanych przez Sprzedawcę systemów internetowych płatności on-line

 

Rozdział VII. Dostawa towarów.

 

 1. Dostawy Towaru dokonuje Sprzedawca pod adres wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 2. Wydanie Towaru Kupującemu następuje z chwilą wydania Towaru Kupującemu w wybranym przez niego miejscu dostawy.

 3. Zmiana adresu dostawy na adres inny niż podany przy składaniu zamówienia jest po złożeniu zamówienia niemożliwa.

 4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że wartość zakupionych Towarów przekracza określony przez Sprzedawcę próg. W takiej sytuacji koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. Szczegółowe wskazanie kosztów dostawy i progu wartości zakupów, po przekroczeniu którego koszty dostawy pokrywa Sprzedawca, znajduje się w formularzu zamówienia oraz w osobnej zakładce na stronie Sklepu.

 5. Z zastrzeżeniem postanowienia rozdziału V pkt 6 Regulaminu Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary zamówione przez Kupującego do godziny 15:00 zostały przygotowane do wysłania Kupującemu na wskazany przez niego adres najpóźniej następnego Dnia Roboczego, natomiast w przypadku zamówień złożonych po godzinie 15:00 – aby zostały przygotowane do wysłania najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili przystąpienia do realizacji zamówienia. W przypadku Zamówień złożonych w sobotę albo niedzielę albo w inny dzień wolny od pracy Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary zostały przygotowany do wysłania najpóźniej drugiego Dnia Roboczego następującego po dniach wolnych od pracy.

 6. Z uwagi na właściwości Towarów (będących produktami spożywczymi ulegającymi szybkiemu zepsuciu oraz wymagającymi przechowywania i transportu w warunkach chłodniczych) termin dostarczenia Towaru określa Sprzedawca, mając na względnie konieczność zachowania jego świeżości, przy czym nie będzie on dłuższy niż 7 Dni Roboczych, licząc od momentu przygotowania Towaru do wysyłki. Jeżeli Towar nie został doręczony Kupującemu w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez niego informacji e-mailowej o zrealizowaniu zamówienia i gotowości do wysyłki (rozdział V, pkt 7 Regulaminu), Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie celem wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.

 7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w toku odbioru przesyłki, że przesyłka doznała uszkodzenia lub ubytku bądź że brak jest wszystkich lub niektórych zamówionych Towarów osoba dostarczająca Towar w imieniu Sprzedawcy ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi powyższe okoliczności. W przypadku Konsumentów taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami żądanie sporządzenia protokołu w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 8. Z uwagi na właściwości Towarów (będących produktami spożywczymi ulegającymi szybkiemu zepsuciu oraz wymagającymi przechowywania i transportu w warunkach chłodniczych) wyłączona jest możliwość odroczenia przez Kupującego terminu dostawy Towaru.

 9. Jeżeli Kupujący w terminie określonym przez Sprzedawcę bez uzasadnienia nie odbiera Towaru wydawanego mu przez Sprzedawcę lub z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie jest możliwe wydanie mu Towaru, to Towar zostaje złożony na przechowanie w Centrum Dystrybucyjnym SmakMAK ul. Zielona 10, 64-113 Kąkolewo. W takim przypadku, z uwagi na właściwości Towarów (będących produktami spożywczymi ulegającymi szybkiemu zepsuciu oraz wymagającymi przechowywania i transportu w warunkach chłodniczych), Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne zepsucie Towaru lub inną utratę przez Towar jego właściwości, a Kupujący odpowiedzialny jest za powstałą z tego tytułu ewentualną szkodę Sprzedawcy.

 

Rozdział VIII. Odstąpienie Konsumenta od umowy zawartej na odległość.

 

W przypadku zakupu Towarów w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Towary sprzedawane w Sklepie należą bowiem do grupy towarów w odniesieniu do których prawo to jest wyłączone. Wynika to z art. 38 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest:

 1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub

 2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rozdział IX. Reklamacje.

 

 1. Towar kupiony w ramach Sklepu przez Konsumenta podlega reklamacji w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z umową (wada fizyczna) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561-5563 kodeksu cywilnego oraz na zasadach opisanych w tej ustawie oraz w pkt 2-9 niniejszego rozdziału.

 2. Reklamację dotyczącą zakupionego w Sklepie towaru Konsument może składać w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail) na adres mailowy: sklep@smakmak.pl

 2. pisemnie na adres Centrum Dystrybucyjne SmakMAK ul. Zielona 10, 64-113 Kąkolewo.

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien podać:

 1. imię i nazwisko, adres do korespondencji

 2. określenie Towaru niezgodnego z umową,

 3. datę zakupu i otrzymania Towaru,

 4. datę ujawnienia niezgodności Towaru z umową,

 5. opis niezgodności Towaru z umową;

 1. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedawca prosi o załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu Towaru oraz o podanie numeru zamówienia.

 2. Towar niezgodny z umową Konsument może przesłać na adres Centrum Dystrybucyjne SmakMAK ul. Zielona 10, 64-113 Kąkolewo. W przypadku przesyłki Towaru niezgodnego z umową zalecane jest, aby Towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

 4. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument nie wskazał adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu reklamacyjnym, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną na adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.

 5. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego poniesione przez Konsumenta koszty związane z dostarczeniem wadliwego Towaru do Sprzedawcy, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

 6. W odniesieniu do Towaru sprzedanego Kupującemu niebędącemu Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Rozdział X. Dane osobowe.

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego przy rejestracji w Sklepie oraz składaniu zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę (tj. Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach, przy ul. Balonowej 7a (64-100 Leszno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000897870, posiadająca NIP: 6972197861, REGON: 300447111, BDO: 000064720), który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 2. Sprzedawca wyznaczył w ramach swojej działalności inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e–mail sklep@smakmak.pl, telefonicznie pod numerem: 501 407 135 lub listownie pod adresem: Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Strzyżewice, ul. Balonowa 7a, 64–100 Leszno.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę (uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów) oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu.

 4. Sprzedawca w związku z działalnością Sklepu zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dostawy), adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, płeć i adres IP komputera lub urządzenia mobilnego a w odniesieniu do Kupującego będącego przedsiębiorcą dodatkowo: nazwa pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz numer NIP.

 5. Sprzedawca ponadto zbiera i przetwarza następujące dane Kupujących będących Użytkownikami: dane dotyczące przeglądanych produktów szczegóły, złożonych zamówień oraz porzuconych koszyków (niezłożonych zamówień), przybliżona lokalizacja urządzenia, przy użyciu którego Sklep jest przeglądany, przedział wieku, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, przeglądane podstrony i czas spędzony na stronie, kliknięcia w poszczególne linki i przejścia między poszczególnymi podstronami oraz inne informacje dotyczące sposobu korzystania ze Sklepu. Informacje te co do zasady nie stanowią danych osobowych, a status taki nabywają dopiero po zestawieniu ich z danymi przekazanymi przez Użytkownika w ramach posiadanego konta w Sklepie.

 6. Dane osobowe uzyskane od Kupującego przetwarzane są w następujących celach:

  1. obsługi zamówień Kupującego, w tym prowadzenia z Kupującym korespondencji dotyczącej jego zamówień,

  2. rejestracji i utrzymywania konta Kupującego,

  3. obsługi korespondencji innej niż związanej z kwestiami wskazanymi w pkt a-b,

  4. realizacji obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych Sprzedawcy,

  5. ustalenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,

  6. identyfikacji powracających Kupujących,

  7. zbierania danych statystycznych dla optymalizacji działania Sklepu,

  8. marketingu Towarów (marketingu własnych produktów), w tym wysyłki newsletterów – jeżeli Kupujący wyraził dodatkową zgodę na takie działania Sprzedawcy.

 7. Podstawami prawnymi przetwarzania danych Kupującego są:

  1. podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów (art. 6 ust 1 lit. b) RODO),

  2. konieczność wypełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy przejawiający się w: (i) możliwości obsługi korespondencji innej niż związanej ze składanymi zamówieniami i obsługą kont Użytkowników, (ii) możliwości ustalenia roszczeń wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności obrony przed roszczeniami z tytułu rękojmi przysługującej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (iii) identyfikacji powracających Kupujących, (iv) zbierania danych statystycznych dla optymalizacji działania Sklepu a także (v) – jeżeli Kupujący wyraził na to dodatkową zgodę – w prowadzeniu marketingu własnych Towarów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Dane osobowe Kupującego przekazywane są na rzecz następujących podmiotów:

   1. świadczących usługi hostingowe,

   2. dostawców rozwiązań typu cloud computing (chmura obliczeniowa),

   3. dostawców systemów CMR,

   4. dokonujących dostawy Towarów w imieniu Sprzedawcy

   5. operatorów płatności on-line,

   6. dostawców systemów księgowych i magazynowych.

 1. Dane osobowe Kupującego mogą być również przekazywane na rzecz następujących podmiotów:

 1. świadczących usługi księgowe,

 2. świadczących usługi prawne,

 3. świadczących usługi IT,

 4. odpowiednich urzędy skarbowe i inne instytucje publiczne, celem wypełnienia obowiązków ciążących na Sprzedawcy.

 1. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza obszar państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowej. Sprzedawca korzysta jednak z narzędzi udostępnianych przez firmy Google i Facebook, które swoje serwery mają poza obszarem państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprzedawca nie przekazuje tym firmom danych osobowych Kupujących. Oferowane przez nie narzędzia zbierają jednak pewne anonimowe informacje typu czas spędzony w Sklepie, odwiedzane podstrony, źródło, z którego Kupujący przedostał się do Sklepu, jego przybliżona lokalizacja, płeć, odpowiedni przedział wiekowy itp. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Kupującego, przez co samodzielnie nie stanowią danych osobowych. Jednakże po zestawieniu ich z innymi danymi posiadanymi przez te firmy i uzyskanymi bezpośrednio od Kupujących mogą stać się danymi osobowymi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie kojarzenie danych przez te firmy, ponieważ Sprzedawca nie ma na niego żadnego wpływu

 2. Dane osobowe Kupującego nie są przetwarzane w sposób w wyłącznie zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka), w tym formie profilowania. Jednakże dane Kupujących będących Użytkownikami (czyli posiadających Konto w Sklepie) są przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób częściowo zautomatyzowany, przy udziale człowieka, w celu dopasowania Użytkownika do odpowiedniej grupy osób wyróżnianej ze względu na określone cechy (np. przedział wiekowy), dla której Sprzedawca przygotowuje dedykowane reklamy Towarów.

 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są do momentu upływu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu albo zakończenia postępowań związanych z tymi roszczeniami albo przedawnienia obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy albo (w przypadku Kupujących będących Użytkownikami) do czasu zamknięcia konta – w zależności, co nastąpi później. W przypadku zapisania się przez Kupującego do newslettera dane osobowe są przetwarzane w tym zakresie do czasu rezygnacji przez Kupującego z uczestnictwa w takim systemie mailingowym.

 4. Kupującemu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Sprzedawcy (Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Strzyżewice, ul. Balonowa 7a, 64–100 Leszno) albo pocztą elektroniczną na adres sklep@smakmak.pl.

 5. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, narusza przepisy RODO.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

 

 1. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W szczególności może on zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, których lista dostępna jest pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Zasady działania stałych polubownych sądów konsumenckich dostępne są na ich stronach internetowych pod adresami internetowymi wskazanymi na stronie internetowej zawierającej listę stałych polubownych sądów konsumenckich, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Konsument ma również możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich za pomocą elektronicznej ogólnoeuropejskiej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie internetowej  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Skorzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Konsumenta do rozpatrzenia sporu przez właściwy sąd powszechny zgodnie z pkt 2 poniżej.

 2. W przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą a Konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu.

 3. W przypadku Konsumentów mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem Danii) właściwość sądu zostanie określona na podstawie rozporządzenia Rady nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis).

 4. W innych przypadkach, tzn. Kupujący nie jest konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Sklep zwolniony jest z odpowiedzialności związanej z blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego oraz z usuwaniem i blokowaniem wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Kupującego.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej za złożone zamówienie, którego Sprzedawca nie wykonał bądź nienależycie wykonał w następstwie okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 7. Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okaże lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w części lub w całości, nie narusza to skuteczności i wykonalności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych bądź nieskutecznych wchodzą odpowiednie przepisy prawa.

 8. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian Regulaminu, w szczególności z ważnych powodów takich jak:

  1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

  2. zmiany  form płatności,

  3. zmiany zasad funkcjonowania Sklepu, w szczególności zmiany sposobów dostawy lub płatności,

  4. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

 9. Jednolity tekst zmienionego Regulaminu (tj. tekst z wprowadzonymi zmianami) zostanie zamieszczony w Sklepie z oznaczeniem daty jego opublikowania oraz daty, od której będzie obowiązywał.

 10. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone przez zmianą zamówienia oraz zawarte lub wykonane przez zmianą umowy.

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2021 r.

Regulamin do pobrania w formacie PDF: regulamin_sklepu_smakmak_od_22_03_2021.pdf